Quẫn bước theo nhau chẳng có đường,
Mãi cùng xướng hoạ chỉ tầm thường.
Tung hoành cốt có lăng vân bút,
Cúi ngẩng theo người thật đáng thương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.