Đến chết Mạnh Giao chẳng hết sầu
Tù thơ lồng lộng đất trời sâu
Non sông muôn thuở Triều Dương bút
Góp tại Nguyên Long, Bách Xích lầu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.