Mai tàn, má ngọc đê mê
Chồi tiêu, mắt liễu còn se cơn sầu
Gió xuân khí ấm đầy lầu
Hái nhành đào hạnh hát câu xuân nồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.