Xóm cá hỏi thăm lũ mục đồng
Mới hay tiên động thực thần công
Trời ngăn biển xuống xua bầy đá
Đất gọi triều lên gió tám phương
Phút chốc mất sao thời hỗn độn
Núi khe chỉ bạc tóc anh hùng
Hiếu kỳ tự ý buồn cười nhỉ?
Trần ngập sông mê chửa tỉnh không!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.