Lồng kén tơ xanh nhốt quả vàng,
Đây mùa hoang dại thoảng vương vương.
Tay ai hé mở lòng hương mật,
Môi ngọt tương tư ngát ý thương.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990