Thương thương nhớ nhớ sầu sầu
Cơm ăn nỏ được lấy trầu ngậm hơi


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)