Bãi tân bồi ngoài khơi Bột Hải
Quan đã hay dân bãi cũng hay
Bồng Lai đến được qua đây
Cỏ linh chi thuế thu ngay được rồi

tửu tận tình do tại