Gió thổi móc va tường lanh lảnh
Ngóng non tây mà tưởng trong mê
Trăng trước nhà, người không về
Gió thu đêm lạnh vân vê ngô đồng

tửu tận tình do tại