Sống là tướng giỏi, hoá là thần,
Khắc đá còn nêu nét chữ chân.
Đánh Tống, dẹp Chiêm công với nước,
Giúp nghèo khẩn đất đức trong dân.
Trẻ già thuở ấy mừng khôn xiết,
Núi Trúc năm xưa vọng tiếng ngâm.
Như cũ mỗi khi ngày lễ tiết,
Cùng nhau cầu cúng vẻ hân hoan.

tửu tận tình do tại