Trời Nam ai chẳng biết tên ông!
Công cả ngàn thu dọi núi sông.
Đánh Tống hai phen oai đất dậy,
Bình Chiêm mội trận tiếng trời rung.
Thơ thần khêu giận lòng quân sĩ,
Tóc bạc còn đeo nợ kiếm cung.
Danh tướng như ông đà mấy kẻ?
Đài mây đáng vẽ tượng anh hùng!


Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 40