Cùng đường tìm tới để nương nhờ,
Sông núi xung quanh phủ mịt mù.
Vận nước mặc trôi khôn níu giữ,
Tình nhà chớ hỏi gửi cơn mơ.
Nhà tranh ẩn tích quên trần thế,
Nến trắng coi kinh niệm Phật tu.
Phận gái ơn cha sao báo đáp,
Thân như làn khói toả hơi mờ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.