Vì chồng rửa hận đời không mấy,
Việc nhỏ nhưng thành cũng đáng khen.
Mẹo cổ mỹ nhân thường vẫn có,
Mà nay thân sạch khó ai toàn.
Trư Sơn thờ tự nêu bia đá,
Bên nước tôn sùng lại đẹp thêm.
Trinh bạch tấm lòng cô họ Nguyễn,
Làm gương cho gái chớ nên quên.

tửu tận tình do tại