南園其五

男兒何不帶吳鉤,
收取關山五十州。
請君暫上凌煙閣,
若個書生萬戶侯?

 

Nam viên kỳ 05

Nam nhi hà bất đới Ngô câu,
Thu thủ quan san ngũ thập châu.
Thỉnh quân tạm thướng Lăng Yên các,
Nhược cá thư sinh vạn hộ hầu?

 

Dịch nghĩa

Là thân trai sao lại không đeo kiếm Ngô câu?
Đặng lấy lại 50 châu bị quân Phiên chiếm.
Các ông hãy thử leo lên gác Lăng Yên,
Xem có thư sinh nào được phong vạn hộ hầu?


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Làm trai sao chẳng có Ngô câu,
Thu lại giang sơn năm chục châu.
Mời người tạm đến Lăng Yên các,
Liệu có thư sinh vạn hộ hầu?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Làm trai hãy mang kiếm Ngô Câu
Thu lại giang san mấy chục châu
Xin ngài thử lên Lăng Yên các
Thư sinh nào phong vạn hộ hầu?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Làm trai phải mang Ngô câu kiếm
Lấy lại châu giặc chiếm năm mươi
Thử lên gác bạn ghé coi
Tước hầu nào có cho người thư sinh?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời