Bên song đèn mờ thích
Sợ trăng sáng trước thềm
Không ngán móc ẩm thấp
Chỉ vì thường đi đêm

tửu tận tình do tại