Đỉnh đèo đá đã đêm đen
Đom đóm đủng đỉnh đeo đèn đi đâu
Đong đưa đèn đỏ đeo đầu
Đêm đêm đom đóm đi đâu đỏ đèn
Đỉnh đèo đá đã đêm đen...