14.00
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 26/03/2014 10:38 bởi tôn tiền tử
Lý Bách Dược 李百藥 (565-648) tự Trọng Quy 重規, người An Bình, Định Châu (nay thuộc Hà Bắc), sử gia và thi nhân đời Sơ Đường. Cha ông là Lý Đức Lâm 李德林 từng làm quan nội sử cho nhà Tuỳ, tham gia viết sử.

Thời Tuỳ Văn Đế, ông nhậm Thái tử xá nhân, Đông cung học sĩ. Thời Tuỵ Dượng Đế, ông làm Quế Châu tư mã, Kiến An quận thừa. Sang đời Đường, ông làm Trung thư xá nhân, Lễ bộ thị lang, Tán kỵ thường thị. Ông tính ngay thẳng, từng can ngăn Đường Thái Tông việc tiêu trừ các chư hầu.

Ông từng phụng chiếu soạn "Tề thư" gồm 50 quyển dựa trên công trình của cha cộng với 10 năm thâu tuyển, đời Tống để phân biệt với "Nam Tề thư" của Tiêu Tử Hiển 蕭子顯 nên đổi là "Bắc Tề thư".