Gió đông đến rì rào bờ biển,
Giữa đất trời mọi vật biết xuân.
Mộng đẹp bởi núi sông Nam quốc,
Người già vì cảnh vật Liêu Đông.
Dòng đời cuốn phải theo thật ác,
Năm mới về cũng tạm vui lòng.
Một thạch rượu ngàn bài thơ hứng,
Say ngả nghiêng rớt cả mũ khăn.

tửu tận tình do tại