Đất Lĩnh Nam người hiền nơi vọng tộc,
Phẩm cách trong như trăng sáng gió lành.
Tài danh lớn thuộc phong lưu đài các,
Sức văn chương tô điểm phụng hoàng sinh.
Tâm chí hùng đỗ cao khi tuổi trẻ,
Ý khí hăng đầu bạc vẫn theo binh.
Thương tuổi già nơi góc trời lưu lạc,
Bờ sông hoang để hận nấm mồ xanh.

tửu tận tình do tại