Đông chinh nguyên soái nảy quyền sang,
Minh phủ nhiều công ai dám đang?
Áo Hán vương, bình sáu nước,
Cơm Phiếu mẫu, trả nghìn vàng.
Cổ kì oai ấy còn rành rạnh,
Cung điểu ca đâu khéo tỏ tường!
Chưng thuở công danh, huy xử được,
Kiệt khen “tam kiệt”, sánh Tiêu, Trương.