Thấy rồng năm thức nặng mình phù,
Nanh vuốt ra tài, mấy trượng phu ?
Mũi bác chọc đông, Tề lạnh khói,
Ngọn cờ trỏ bắc, Triệu bay lò.
Nghìn vàng tấc tấc đền ơn mụ,
Một gánh quằn quằn trả nợ vua.
Hơn nữa, Ngũ Hồ có ai cấm ?
"Cung tàng" lẩn thẩn tiếc thay cho!