Câu 6 mình nghĩ là “Khước giao tam kiệt” thì đúng hơn. Bản thân chữ 交 trong chú thích cũng chính là chữ giao trong chữ giao lưu 交流, có nghĩa là quan hệ qua lại chứ không đọc là lưu. Ngoài ra, nghĩa câu này phải là “từ bỏ quan hệ (từ bỏ công danh), trong 3 người anh hùng có mình Trương Lương” thì phù hợp với ý nghĩa bài thơ hơn.
Hơn nữa, bản thân trong tác phảm Việt Nam ca trù biên khảo cũng chép là Khước giao.

Thanh Tâm