Nhàn Tương thuở rụng hạt mưa,
Lã chã thâu đêm gió đưa...
Trút tiếng vàng, cao lại thấp,
Rung cành ngọc, nhặt thì thưa.
Đành hanh tai khách nằm chăng nhắp,
Lai láng lòng thơ hứng có thừa.
Sớm dậy xem rồng mọc cháu,
Nghìn hàng chổng, lạ hơn xưa!