Bãi tạnh thuyền ai bóng liễu dời,
Buồm về năm nứm mé bên nơi.
Lèo ăn gió, dầu dùi thẳng,
Cánh phơi mây, mặc lộng khơi!
Thuyền tếch thênh thênh chèo nhẹ nhẹ,
Khói tan thức thức lục hơi hơi.
Có người thác hứng chưng khi ấy,
Nước Sở, sông Ngô mặc vẽ vời!