Lụp xụp bên giang bảy tám nhà,
Trời thâu bóng ác dãi tha la,
Chan chan thuyền đỗ đầu ghềnh liễu,
San sát chài phơi cuối vụng hoa.
Pha khói chim về cây điểm phấn,
Thoáng dòng cá hớp nước tuôn là.
Có người đợi nguyệt chèo khoan gác,
Nước Thương Lương một tiếng ca.