Vườn xuân dòm dỏ đã chầy ngày,
Dễ có Lâm Bô biết được hay.
Hoa bạc phau phau xâm khí tuyết,
Chồi xanh êu ếu lạt hơi may,
Tỏ tường phòng khách khi đầm ấm.
Lau chuốt lòng xuân đoạn đắng cay.
Kham hạ điều canh còn để đợi,
Kẻo còn đào mận những thay lay.