Ngước mặt trông lên Phật Tích san,
Non cao vòi vọi khách phàm gian.
Chim bay rặng liễu dường thoi dệt,
Nước chảy ao sen tựa suối đàn.
Thông bảy tám hàng che kiểu tán,
Mây năm ba thức phủ thay màn.
Thi nhân rằng có đâu hơn nữa,
Cho khách xin làm một bức đoan.


Chùa Phật Tích: chùa Thầy trên núi Sài Sơn (Sơn Tây).