送朝鮮國使其二

偉才端的讓東方,
義理淵源貫百王。
尚友四旬梅信重,
相思二月柳條長。
猥因文字成佳好,
還借兼從寄短章。
欲寫風情嫌莫肖,
丹臺段段想清揚。

 

Tống Triều Tiên quốc sứ kỳ 2

Vĩ tài đoan đích nhượng Đông phương,
Nghĩa lý uyên nguyên quán bách vương.
Thượng hữu tứ tuần mai tín trọng,
Tương tư nhị nguyệt liễu điều trường.
Ổi nhân văn tự thành giai hảo,
Hoàn tá kiêm tòng ký đoản chương.
Dục tả phong tình hiềm mạc tiếu,
Đan đài đoạn đoạn tưởng thanh dương.

 

Dịch nghĩa

[Bác là] bậc tài năng lớn, quả nhiên phương Đông phải nhường,
[Hiểu] nghĩa lý đến ngọn nguồn, biết rõ hàng trăm bậc quân vương.
Yêu bạn, cả bốn tuần đều coi trọng tin mai,
Nhớ nhau, mới hai tháng thấy dài như tơ liễu.
Nhân có việc chữ nghĩa, văn chương mà trở thành bạn tốt,
Lại mượn chuyện được sai đi sứ mà gửi gắm chút văn chương.
Muốn viết cho ý vị, nhưng hiềm vì chưa đủ tài,
Tại đài son từng đoạn, từng đoạn, nghĩ đã rõ ràng.


Bài này có thể cũng là của Lê Quý Đôn, cũng có thể là bài của một ai đó hoạ lại bài trước. Ở đây tạm coi là của Lê Quý Đôn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]