Sông Nhị đang trưa tỏa khói mù,
Lòng vàng quyết giữ bức thành cô
Chức thần quyết báo đền non nước,
Hưởng lộc cả nhà nhớ nghĩa vua.
Trời đất chứng minh gan tử tiết,
Anh hùng bách thắng có khi thua.
Thi hài để lại niềm trung tín,
Tráng khí nho thần sáng vạn thu.

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)