Lê Hiến Tông 黎憲宗 (1461-1504) huý là Tăng, là con đầu của vua Lê Thánh Tông. Ông lên ngôi năm 1497 lúc 37 tuổi, tự xưng là Thượng Dương động chủ 上陽洞主, ở ngôi 8 năm, thọ 44 tuổi, khi mất được táng ở Dụ Lăng, Lam Sơn (Thanh Hoá). Sinh thời có sáng tác một số thơ.