Yêu vợ được lúc bấy giờ,
Rồi ra đến lúc con thơ mặc lòng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004