Anh kia đi ô cánh dơi,
Để em làm cỏ mồ hôi ướt đầm.
Có phải đạo nghĩa vợ chồng,
Thì mang ô xuống cánh đồng mà che.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]