Anh kia đi ô cánh dơi,
Ðể em làm cỏ mồ hôi ướt đầm.
Có phải đạo nghĩa vợ chồng,
Thì mang ô xuống cánh đồng mà che.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009