Yêu nhau cho mặn cho mà,
Chồng vợ thuận hoà trong ấm ngoài êm.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004