Yêu nhau cho mặn cho mà,
Chồng vợ thuận hoà trong ấm ngoài êm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]