Gạt lệ đưa anh chiếc quạt này,
Khi buồn cầm đến để vui tay.
Xua con muỗi đói đang rình đốt,
Đuổi cái ruồi hôi chực quấy rầy.
Phong lại nhớ nhung lời ước cũ,
Mở ra phe phẩy đỡ cơn may.
Tình em gởi quạt khi phong mở,
Gạt lệ đưa anh chiếc quạt này.


1929