Giường dọc mà trải chiếu ngang,
Chàng ngồi một góc,
Thiếp ngồi một góc.
Chàng than, thiếp khóc,
Thiếp khóc, chàng than.
Khung cửi bắc ngang, thoi nàng biếng dệt,
Em vắng anh một ngày, mỏi mệt chân tay.


Khảo dị:
Giường dọc mà trải chiếu ngang,
Chàng ngồi một góc, thiếp ngồi một góc.
Chàng than thiếp khóc, thiếp khóc chàng than.
Huơ chao! cây úa lá vàng,
Nước đâu mà tưới cho hoàn như xưa
.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004