Có tiền vợ vợ chồng chồng,
Hết tiền, chồng Ðông vợ Ðoài.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009