Có tiền vợ vợ chồng chồng,
Hết tiền, chồng Đông vợ Đoài.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]