Xin anh đi học cho ngoan,
Để em dệt cửi kiếm quan tiền dài.
Quan tiền dài em ngắt làm đôi,
Nửa thì giấy bút nửa nuôi mẹ già.
Mẹ già là mẹ già anh,
Một ngày hai bữa cơm canh mẹ già.
Bát cơm em nấu như hoa,
Bát canh em nấu như là mật ong.
Nước mắt em lọc cho trong,
Mâm cơm em dọn tựa dòng cơm quan.


Khảo dị:
Anh về đi học cho ngoan,
Để em cửi vải kiếm quan tiền dài.
[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]