Vỉ ruồi lốm đốm là con ma ép bốn,
Tiếng rít như lợn là thằng thần sấm ép trăm linh năm.
Ép gì thì ép,
Thần gì thì thần.
Năm mươi tư chiếc,
Tao ép dưới chân.
Tao còn đang đợi ép thần một trăm!


Bài ca dao này nói về chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Ngày 29 và 30-6-1966, Hà Nội bắn rơi 6 máy bay Mỹ, ngày 26-12-1966 bắn rơi chiếc thứ 54.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002