Vì ông Tơ ham đánh bài xẹp
Vì bà Nguyệt ham đánh bài linh
Xe dây không rành mối, nên duyên nợ đôi đứa mình lửng lơ


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004