Thẩn thơ dưới gốc mai già,
Hỏi thăm ông Nguyệt Lão có nhà hay không?
Bạn loan nay đã có chồng,
Hay còn ở ngã ba Bông lững lời?


Khảo dị:
Thẩn thơ đứng gốc mai già,
Hỏi thăm ông Nguyệt có nhà hay không?
Xăm xăm dưới gốc mai già,
Hỏi thăm ông Nguyệt Lão có nhà hay không?
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975