Thẩn thơ dưới gốc mai già,
Hỏi thăm ông Nguyệt Lão có nhà hay không?
Bạn loan nay đã có chồng,
Hay còn ở ngã ba Bông lững lời?


Khảo dị:
Thẩn thơ đứng gốc mai già,
Hỏi thăm ông Nguyệt có nhà hay không?
Xăm xăm dưới gốc mai già,
Hỏi thăm ông Nguyệt Lão có nhà hay không?
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]