Ba năm chẳng xứng duyên hài,
Nằm lăn xuống bệ lạy dài ông Tơ.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004