Rủ nhau đi gánh nước thuyền,
Đứt quãng vỡ sải nước liền ra sông.
Nhất chờ, nhị đợi, tam mong,
Tứ thương, ngũ nhớ, lục mong, thất bát cửu chờ.
Mặt trời đã xế về nam,
Trách ông Tơ Hồng cùng bà Nguyệt Lão đa đoan nửa chừng!
Cây muốn lặng, gió chẳng muốn dừng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004