Đôi ta như vợ với chồng,
Chỉ hiềm một nỗi ông Tơ Hồng chưa xe.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004