Công anh lên rừng đốn trúc
Đem về đoạn khúc, chuốt cái cần dài
Lấy thép ra mài, uốn câu nhồi gọ
Đêm hôm lọ mọ xe sợi chỉ săn
Buộc chặt vào cần, móc mồi thơm phức
Vội ra ngoài bực, lựa chỗ anh ngồi
Thả câu xuống rồi miệng anh thầm vái
Đây cần câu nhân, cần câu ngãi
Đây cần câu phải cần câu khôn
Vái ông Nguyệt Lão xe sợi chỉ hồng
Đuổi con cá anh đạp đó, cho nó chạy dồn ăn câu
- Con cá anh đạp nó đã có cặp
Dẫu anh thả hoài chẳng gặp nó đâu
Anh về sửa lại lưỡi câu
Tìm sang chốn khác duyên hầu nên chăng?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004