Đôi chúng ta duyên phận phải chiều,
Dây tơ hồng đang xe vấn vít.
Cái sợi chỉ điều bà Nguyệt khéo xe,
Đôi chúng ta duyên phận phải chiều.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004