Phải duyên phải kiếp thì theo,
Cám còn ăn được, nữa bèo hử anh.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004