Vái ông Tơ đôi ba chầu hát
Vái bà Nguyệt năm bảy đêm kinh
Xui cho đôi lứa tôi thuận một tâm tình
Dầu ăn hột muối, nằm đình cũng ưng


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004