Đôi ta mới ngộ hôm nay,
Một đêm là ngãi, một ngày là duyên.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001