Ngồi buồn giở sách ra coi,
Tuổi anh tuổi Ngọ, tuổi tôi tuổi Mùi.
Hai ta tốt lứa đẹp đôi,
Rồng mây cá nước duyên trời đã xe.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004