Căn duyên này, ai phá cho rời,
Ông Tơ ông buộc, ông Trời biểu không.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004