Sông dài cá lội biệt tăm,
Phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờ.
Sông sâu cá lội vào bờ,
Phải duyên thì lấy, đợi chờ nhau chi.


Khảo dị:
Sông sâu cá lặn vào bờ,
Lấy ai thì lấy đợi chờ nhau chi.
Sông sâu cá lội biệt tăm,
Phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờ.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975